2012-11-05 22:10

Boga nikt nigdy nie widział - Ewangelia Jana 1 : 18 i nie jest podobny do wytworu sztuki i ludzkiego wymysłu - Dz.Ap. 17 : 29

 

Jezus ( hebr. Jeszua ) nigdy i nigdzie nie uczył, że należy Bogu cześć oddawać poprzez jakiekolwiek przedmioty. Wręcz przeciwnie, powiedział :

" nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest Duchem, a ci którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie " - Ewangelia Jana 4 : 23-24.

 

Jezus też nigdzie i nigdy nie uczył, że należy jemu okazywać szacunek poprzez jakieś przedmioty zewnętrzne.

 

Minucjusz Feliks ( II / III w. ) nawrócony na chrześcijaństwo napisał w dialogu pt. Oktawiusz :

" my krzyży nie adorujemy, nie zanosimy do nich modlitw " (6) Po czym dodał pisząc o poganach : " To wy możecie czcić drewniane krzyże jako części składowe waszych bóstw, ponieważ bóstwa z drewna uważacie za święte. Czymże też innym, jak nie ozdobnymi i pozłoconymi krzyżami są wasze znaki wojskowe i sztandary ? wasze trofea zwycięstwa nie tylko przypominają kształt prostego krzyża, ale wręcz rozpiętego na nim człowieka " ( 6 ).

 

Epifaniusz z Salaminy ( III w. ) w piśmie do Jana Jerozolimskiego ( wśród listów Hieronima 1.51 ) pisze, że podczas pobytu w Palestynie w drodze do Bethel zerwał w pewnym kościele zasłonę, na której był widoczny obraz Chrystusa lub jakiegoś człowieka. Mówi przy tym, że według nauki Pisma Świętego nie może być w kościele żadnego odbicia postaci ludzkiej. Chociaż Chrystus ( hebr. Mesjasz ) nie jest Bogiem Wszechmocnym, chrześcijanie w tamtym okresie uważali za wyraźnie niewłaściwe umieszczanie w miejscu swych zgromadzeń nawet podobizny Chrystusa, o czym świadczy reakcja Epifaniusza z Salaminy. Zupełnym przeciwieństwem takiej postawy jest zachowanie dzisiejszych rzekomych chrześcijan.

 

Jezus ( hebr. Jeszua ) też nigdzie nie uczył, że aby modlić się do Niebianskiego Ojca należy sobie Go w jakiś sposób wyobrażać.

Niektórzy to usprawiedliwiają uważając, że ludzki umysł zawsze tworzy jakiś obraz Boga. Inni jeszcze są wręcz przekonani o konieczności tworzenia w umyśle obrazu Boga, aby modlitwa była możliwa. Ale wyobrażanie sobie Boga podczas modlitwy jest też niewłaściwe. To jest również tworzenie obrazu tylko, że w umyśle, a Bóg sobie tego nie życzy. 

Apostoł Paweł przestrzegał wyraźnie, że Bóg nie jest podobny do wytworu sztuki i ludzkiego wymysłu - Dzieje Apostolskie 17 : 29

Czymże są myśli ludzkie przy doskonałości Bożej  ? - Ps. 94 : 14 ; Izajasz 55 : 8 - 9. 

 

Wynika stąd, że tworzenie w umyśle wizerunku Boga by modlić się do niego jest również bałwochwalstwem podobnie jak kłanianie się wizerunkowi Boga utworzonemu w kamieniu czy też innym materiale.

Skoro zaś już samo tworzenie podobizny Boga czy to w postaci figury, obrazu, ilustracji czy symbolu jest niezgodne z Jego wolą - co wynika z Drugiego Przykazania Biblijnego Dekalogu, to również wyobrażanie sobie takiej podobizny by się do niej modlić jest niewłaściwe. Najpierw bowiem coś zaczyna się w wyobraźni zanim zostaje wytworzone materialnie. Apostoł zaś mówi wyraźnie, że Bóg nie jest podobny do wytworu sztuki i ludzkiej myśli  (  gr. ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου ).

 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona