2012-11-07 09:24

Czy wizje tronu Bożego i Zasiadającego na tronie, które mieli prorocy Izajasz, Ezechiel i Daniel oraz apostoł Jan pozwalają na tworzenie obrazów bądź ilustracji ?

Nikt nie dostał na to pozwolenia chociaż ktoś mógłby sądzić błędnie, że wizje stanowią symbolikę, a symbolika to nie jest rzeczywistość, lecz jakieś istotne odniesienie do niej. Nie ma przecież literalnego krzesła w niebie. W 2 Kronik 6 : 18 napisano m.in : " niebiosa i nieba niebios nie mogą Cię ogarnąć ". Hebrajski czasownik כול od którego pochodzi forma oddana słowem "ogarnąć " znaczy dosłownie " pomieścić ". W innym miejscu w Biblii w księdze proroka Izajasza 45 : 6 zapisano następujące słowa samego Boga : " Do kogo mnie porównacie i upodobnicie i mnie przyrównacie, abyśmy byli podobni ? "

Również w tej samej księdze 42 : 8 jest ostrzeżenie : " Jam JEHOWAH - to imię moje, a chwały mojej nie oddam nikomu, ani sławy mej bałwanom. "

 

Jeśli symbol z wizji wyraża określoną Istotę, to postać która jest w ten sposób przedstawiona, by jej wyobrażeniem posługiwać się do wielbienia Boga jest ewidentnym złamaniem drugiego Przykazania Dekalogu. Natomiast postać Boga przedstawiona w ilustracji, obrazie czy w inny sposób jest ewidentnym złamaniem zakazu tworzenia jakichkolwiek podobizn Boga - 5 Moj.4 : 15-16.

 

Żaden z tzw. odtwórców wizji na podstawie Biblijnego opisu słownego nie miał dostępu do świadomości proroków czy apostołów, by widzieć dokładnie to co oni ujrzeli w wizjach danych im od Boga. Stąd też ich wyobrażenia nie mogą być w żaden sposób uznane za autorytatywne. Posługiwanie się więc nimi jest naruszeniem zakazu danego przez samego Boga Najwyższego.

Malowanie więc jakiegoś humanoida bez twarzy siedzącego na krześle co ma podobno wyobrażać Boga lub starca z siwą brodą i posługiwanie się takimi obrazami czy ilustracjami jest obrazą Boga.

Fizycznie nie jest też możliwe widzenie Boga. Apostoł Jan napisał : " Boga nikt nigdy nie widział. " - Ewangelia Jana 1 : 18. 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona