2014-02-09 13:05

Najświętszy jest tylko Bóg.

Przed tronem Najwyższego ze wszystkich stron rozbrzmiewa donośny okrzyk serafów i cherubów : " Święty, święty, święty jest Jehowah Zastępów !  " - Iz. 6 : 3. Ap. 4 : 8. Oznacza to, że Jehowah Bóg Wszechmocny jest w najwyższym stopniu święty. Jest Najświętszą Istotą we wszechświecie. Hebrajskie słowo קָדוֹשׁ ( qadosz ) -  święty - oznacza, że Bóg jest nieskazitelny, czysty, oddzielony od wszelkiego skażenia i wszelkiej niedoskonałości. Odpowiada temu greckie słowo ἅγιος ( hagios ). Jehowah Bóg jest źródłem wszelkiej świętości. Podkreślał to Mojżesz wysławiając Go w pieśni zwycięstwa : " któż jest jak Ty wśród bogów Jehowo ? ! Któż jak Ty wzniosły w świętości, wzbudzający lęk chwałą, Sprawco cudów ? ! " - 2 Moj. 15 : 11. Stąd też w 1 Sam. 2 : 2 zostało napisane : "  Nikt nie jest tak święty jak Jehowah, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie i nie ma takiej skały jak nasz Bóg. " Wszytkie rozumne istoty stworzone przez Boga uczestniczące w tej świętości, też stają się święte, ale najświętszy jest tylko Jehowah. Jego Imię wyraża Jego świętość dlatego jest napisane, że Jego Imię  jest święte - Ps. 99 : 3 ; 11 : 9; 1 Krn. 16 : 10; Iz. 57 :15; Łuk. 1 : 49. Uświęcanie Jego Imienia było dla Mesjasza najważniejszą sprawą postawioną na pierwszym miejscu czemu dał wyraz w modlitwie Ojcze nasz - Mt. 6 : 9. 

 

Uświęcanie Bożego Imienia i życie zgodne z Jego świętym prawem powodowało, że Mesjasz uczestniczył w tej świętości i też został nazwany świętym. - Jana 8 : 29; Ap. 3 : 7. W zasadzie był święty od samego początku odkąd został w cudowny sposób poczęty za sprawą świętego ducha Bożego. Łuk. 1 : 35. Dzięki temu był wolny od dziedzicznego skażenia po Adamie. Nie oznacza to jednak, że nie mógł ulec pokusie, gdyż gdyby tak było szatan nie zadawałby sobie trudu, by go kusić - Mt. 4 : 3 - 11. Choć był współuczestnikiem krwi i ciała ( Hebr. 2 : 14, 17 ) nie skalał się grzechem ( Hebr. 4 : 15 ).  Dzięki temu " Bóg posławszy swego Syna w upodobnieniu ciała grzechu i za grzech potępił grzech w ciele " - Rzym. 8 : 3. Wyrażenie greckie ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας ( w upodobnieniu ciała grzechu ) nie oznacza identyczności z grzesznym ciałem jak niejednokrotnie błędnie jest to tłumaczone. Chrystus dzięki wzorowemu posłuszeństwu i wytrwałości w trzymaniu się świętych zasad Bożych nigdy nie skalał się grzechem. Nie poznał więc grzechu jak mówi 2 Kor. 5 : 21. Dlatego obecnie jest świętym, niewinnym, nieskalanym i odłączonym od grzeszników Arcykapłanem wyniesionym nad niebiosa - Hebr. 7 : 26. Nie sam jednak nadał sobie tą godność, lecz uczynił to Jehowah - Hebr. 5 : 4 - 6, 10. 

 

Niegdyś każdy arcykapłan służący w świątyni nosił na zawoju szczerozłoty diadem z wygrawerowanymi słowami  קדש ליהוה ( świętość dla Jehowy ) - 2 Moj. 28 : 36; 29 : 6. Było wielu następujących po sobie arcykapłanów, gdyż śmierć uniemożliwiała im sprawowanie tej funkcji w sposób trwały - Hebr. 7 : 23. Ale Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, bo żyje na wieki - Hebr. 7 : 24. Z tej racji nie potrzebuje żadnych następców ani zastępców. Stało się to jednak wszystko dzięki jego świętości i posłuszeństwu. " Stąd też i może całkowicie zbawić tych, którzy poprzez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze aby się za nimi wstawiać. " - Hebr. 7 : 25, Ap. 19 : 12. Dlatego też jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi - 1 Tym. 2 : 5 - 6; Hebr. 12 : 24. 

 

Apostoł Piotr wzywał chrześcijan : " lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym,  ponieważ napisano: ' Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty '. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. " - 1 Piotra 1 : 15 - 19. 

Apostoł Piotr przytacza z 3 Moj. 19 : 2 słowa samego Boga :

   דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם  

t.zn. " Przemów do całej społeczności synów Izraela i powiedz do nich :' świętymi bądźcie, bom Ja święty - JEHOWAH wasz Bóg '. " Z wypowiedzi tej widać wyraźnie , że świętym miał się stać cały naród. Mieli być królestwem kapłańskim i narodem świętym - 2 Moj. 19 : 6. Niestety nie wytrwali w przymierzu z Bogiem. Stąd po zawarciu Nowego Przymierza te słowa apostoł Piotr kieruje do zboru chrześcijan mówiąc :

" Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. " - 1 Piotra 2 : 9. Potwierdza to apostoł Jan w księdze Apokalipsy 1 : 6 pisząc, że słudzy Boży uczynieni zostali rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca swojego. Z funkcji tej mieli skorzystać dopiero po objęciu władzy przez Króla królów - Jezusa Chrystusa ( hebr. Jehoszuę Mesjasza ) - Ap. 2 : 26; 20 : 6 - w królestwie Bożym, które rządzić będzie całą Ziemią. 

 

Jedynie Święty Niebiański Ojciec ( Jana 6 : 44; 23 : 9 ) pociąga i powołuje do światłości poprzez swojego świętego ducha - רוּחַ הַקֹּדֶשׁ (hebr. ruah ha-qodesz ) gr.πνεῦμα τὸ ἅγιον ( pneuma to hagion ), który przenika wszystkie serca i wszystkie zamysły ( 1 Krn. 28 : 9 ). Ten święty duch Boży oddziałujący na człowieka jest w stanie pobudzić go do tego co czyste, dobre, szlachetne, a więc do tego co święte - 1 Tes. 4 : 7 - 8. Jest zupełnym przeciwieństwem ducha tego świata - 1 Kor. 2 : 12; Ef. 2 : 2; 1 Jana 4 : 6.

Dlatego chrześcijanie mieli strzec świętego ducha Bożego, który miał zamieszkać w ich sercach - 2 Tym. 1 : 14; 1 Kor. 6 : 19; 2 Kor. 1 : 22. Dzięki temu świat miał poznać, że Bóg działa poprzez swój lud - Iz. 43 : 10, 21; Amos.9 : 11 - 12; Dz.Ap. 15 : 14 - 18; Rzym. 11 : 2 - 24. Sam Bóg zapowiada, że uświęci swoje wielkie Imię znieważone wśród narodów " i poznają narody, że Jam JEHOWAH - wyrocznia Pana Jehowy, gdy na ich oczach okażę się wśród was ". - Ez. 36 : 23. Słudzy Boży zawsze wiedzieli o świętości Boga. Wrogowie mieli przekonać się o świętości Boga i jego ludu, gdy dosięgnie ich zagłada - Ez. 38 : 18 - 23. Zagłada ta dosięgnie wszystkich, którzy splugawili ziemię, gdyż " do Jehowy należy ziemia i to co ją wypełnia " - Ps. 24 : 1; Ap. 19 : 1 - 2; 11 : 8. 

Wtedy zamiast starej skażonej ziemi zatriumfuje Święty JEHOWAH Bóg Wszechmocny, a ludzie będą się cieszyć Nową Ziemią pełną świętości i sprawiedliwości Bożej - 2 Piotra 3 : 10 - 14; Ap. 21 : 1 - 5. 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona