2013-12-28 16:05

Największa Moc

Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1 : 20 napisał m.in. o Bogu : " niewidzialna Jego moc ( gr. δύναμις )  i boskość od stworzenia świata może być oglądana w dziełach i poznana umysłem ". 

W księdze Izajasza 40 : 26 czytamy - " Podnieście ku górze oczy wasze i patrzcie : Kto to stworzył ? Ten, który wyprowadza w liczbie zastępy ich, wszystkie wola po imieniu. Wobec pełni sił ( hebr. 'onim ) i żywości mocy ( hebr. koah ) żadnej nie zabraknie ."

Rozmyślając nad mocą Bożą widoczną w gwiazdach mimo woli cisną się na usta słowa wypowiedziane przez Dawida, które zapisał w Psalmie 8 : 4 - 5  " gdy widzę twe niebiosa, dzieło palców twoich, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz i syn człowieczy, że się o niego troszczysz ? "

 

Moc ( hebr. koah ) Boża zdumiewa i napawa lękiem. Jego potęga ( hebr. geburah ) wyrażająca się w różnych wspaniałych dziełach i chwale Królestwa Jego zachęca do wdzięczności i rozgłaszania o tym wszystkim ludziom - Ps. 145 : 11 - 12.  Ci, którzy to odczuli wychwalają za to Boga i Go błogosławią - Ps. 145 : 10.

Bóg Wszechmocny ( hebr.  El-Szaddaj ) podtrzymuje funkcjonowanie wszechświata, istniejący w nim porządek i życie wszystkich stworzeń. U Niego jak stwierdził Hiob jest potęga ( hebr. geburah ) - Hiob. 12 : 13. U Niego jest siła ( hebr. 'oz ) - Hiob. 12 : 16. Słusznie - jak napisał apostoł Paweł  - Jego moc  " może być oglądana w dziełach i poznana umysłem " - Rzym .1 : 20. Porządek widoczny we wszechświecie nie byłby możliwy, gdyby nie Jego moc. 

 

Dzięki swej mocy Bóg oświeca ( Łuk. 24 : 49; Dz.Ap. 1 : 8; 2 : 2 - 4 ), uzdalnia do niezwykłych rzeczy i prowadzi oddanych Mu sług. Tą niezwykłą moc można poznać nie tylko dostrzegając wspaniałe dzieło stworzenia, ale śledząc historię ludu Bożego. Widać również w wyrokach Bożych takich jak potop ( Gen.7 : 23 ), zniszczenie Sodomy i Gomory ( Gen. 19 : 24 - 25 ).  Cuda będące efektem działania mocy Bożej opisuje Biblia. Takim cudem było niewątpliwie rozstąpienie się Morza Czerwonego, by Izraelici suchą stopą przeszli na ląd po drugiej stronie morza ( Neh. 9 : 10 - 12 ), przekazanie ludowi Bożemu Dekalogu na górze Synaj ( Neh. 9 : 13 ), utrzymywanie Izraelitów na pustyni tak, że niczego im nie brakowało przez czterdzieści lat ( Neh. 9 : 20 - 21 ), wypędzenie przed nimi narodów pogańskich liczniejszych i potężniejszych od Izraelitów ( Joz. 23 : 9 - 10 ), rozdzielenie wód Jordanu, by mogli przejść przez rzekę nie mocząc nóg ( Joz. 4 : 22 - 24 ), opóźnienie zachodu słońca wysłuchując Jozuego ( Joz.10 : 12 - 14 ). 

Takim cudem było z pewnością zrodzenie w jednym dniu duchowego narodu, ludu Bożego przez zesłanie świętego ducha Bożego ( Iz. 66 : 8, Jana 1 : 12 - 13; Jak. 1 : 18; Dz.Ap. 2 : 1 - 21 ). Takim cudem będącym przejawem mocy Bożej będzie niewątpliwie powtórne przyjście Chrystusa  ( Mt. 24: 30; 26 : 64 ) oraz zagłada bezbożnych ludzi - Iz. 13 : 9 - 13; 24 : 1- 23; 2 Piotra 3 : 10. Ukoronowaniem wszystkich niezwykłych dzieł Bożych będzie wskrzeszenie umarłych ( Iz.26 : 19; 1 Kor. 15 : 22 - 23 ) oraz przywrócenie Edenu na ziemi ( Iz. 11 : 1 - 8; 25 : 8; Ap. 21 : 1 - 5 ). Wszystko to stało się i stanie się dzięki niezwykłej mocy Bożej.

 

Moc Boża działała też przez ręce oddanych Bogu sług - Mojżesza ( 2 Moj. 4 : 21; 7 : 16 - 18; 9 : 22 - 24; 14 : 16 ), Jozuego ( Joz. 10 : 42 ), Samsona ( Sędz. 14 : 6, 19; 15 : 14 - 18 ) Dawida ( 1 Sam. 17 : 45 - 50 ), Eliasza ( 1 Król. 17 : 23 )i wielu innych,  a przede wszystkim przez Chrystusa ( Mt. 8 : 14 - 15; 9 : 23 - 25, 28 - 30; 20 : 30 - 34; Mr. 6 : 38 - 44, 56; 8 : 4 - 9; Łuk. 7 : 12 - 16; Jana 11 : 40- 44 ), ale też i przez jego apostołów ( Dz.Ap. 5 : 15 - 16; 6 : 8; 14 : 3; 19 : 11 ). 

 

Wszyscy oni byli świadomi, że moc pochodzi od Boga, a nie z nich - 2 Kor. 4 : 7. Gdy Mojżesz zapomniał o tym i nie uświęcił Boga na oczach synów izraelskich, został ukarany i nie wszedł do Ziemi Obiecanej ( 4 Moj. 20 : 7 - 12 ). 

 

Bez wątpienia moc Boża najpełniej zamanifestowała się w Chrystusie ( 1 Kor. 1 : 24 ). Świadczyło o tym całe jego życie i cuda, które czynił. Do tego potrzebna była siła i moc pochodząca od Wszechmocnego Boga ( hebr. El Szaddaj ). Pełniej jeszcze ta moc przejawi się w chwale nadchodzącego Królestwa o czym świadczy tytuł El - Gibbor nadany Mesjaszowi w księdze Izajasza 9 : 5. Kolejny werset ( Iz. 9 : 6 ) mówi, że sprawi to JEHOWAH Zastępów

Słowo hebr. גִּבּ֔וֹר ( gibbor ) - znaczy przede wszystkim : dzielny, odważny, mocny, bohater. Tytuł ten jest przeważnie błędnie tłumaczony w popularnych edycjach Biblii. Często ci sami tłumacze w innych miejscach tekstu biblijnego zapominają o tym jak uprzednio tłumaczyli to słowo i oddają je wtedy poprawnie. Np. tłumacze t.zw Biblii Tysiąclecia to samo określenie w liczbie mnogiej אֵלֵי גִבּוֺרִים ( Elle Gibborim ) występujące w Ez. 32 : 21 przetłumaczyli : " mocarni bohaterowie ". Powodem więc dla którego w wersecie Iz. 9 : 5 użyli określenia " Bóg Mocny " jest chęć wciśnięcia czytelnikom trynitarnych sugestii, które są sprzeczne z Biblią. 

Mesjasz nigdzie i nigdy w hebrajskim tekście nie jest nazwany El-Szaddaj czyli Bogiem Wszechmocnym. Ponadto Iz. 9 : 6 wskazuje, że tytuł i wynikającą z tego pozycję zawdzięcza Bogu Najwyższemu, którym jest JEHOWAH Zastępów. Stąd też Izaak Cylkow oddaje ten tytuł jako " boski bohater ". Można to również oddać określeniem " bóg dzielny " - co na jedno wychodzi. Nie umniejsza to roli i pozycji Mesjasza, ale nie przypisuje mu bluźnierczo czegoś na co on nigdy by się nie ważył.

 

Mesjasz jako zwycięski król królów godzien był otrzymać moc ( gr. τὴν δύναμιν ) od Boga jak napisano w księdze Apokalipsy 5 : 12. 

Izajasz zaś pisze w 11 : 2

וְנָחָה עָלָיו רוּחַ יְהֹוָה רוּחַ חָכְמָה וּבִינָה רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה רוּחַ דַּעַת וְיִרְאַת יְהֹוָה

co znaczy :

" I spocznie na nim duch Jehowy, duch mądrości i zrozumienia, duch rady i potęgi ( hebr. geburah ), duch poznania i bojaźni Jehowy " . 

Nie ulega więc wątpliwości, że dzięki mocy od Wszechmocnego Mesjasz będzie sprawował sprawiedliwe rządy na Nowej Ziemi i doprowadzi wszystko do pełnej harmonii z Absolutem przywracając na ziemi rajskie warunki Edenu. Mówi o tym dalszy fragment tego samego rozdziału proroctwa Izajasza 11 : 3 - 9. Stanie się to wszystko dzięki mocy Jehowy. Dlatego JEHOWAH Bóg Wszechmocny godzien jest największej czci i chwały - Ap. 4 : 11. 

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona