2013-10-15 14:42

Bóg jest miłosierny

Podczas rozmowy z faryzeuszami Mesjasz zganił ich za bezduszność przypominając słowa jakie powiedział Jehowah Bóg Wszechmocny : " Miłosierdzia chcę, a nie ofiary " - Mt. 9 : 10 - 13, Oz. 6 : 6. Pod koniec swej służby Mesjasz  oznajmił też im : „ Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy ! Dajecie bowiem dziesiątą część mięty i kopru, i kminu, ale zlekceważyliście to, co ważniejsze w Prawie, mianowicie sprawiedliwość i miłosierdzie, i wierność” - Mt. 23 : 23.

W jaki sposób mogło dojść do zlekceważenia miłosierdzia ? Pismo Święte daje w tej kwestii bardzo prostą odpowiedź. Znieczulenie serca i w konsekwencji jego otępienie wynika bardzo często z egoizmu, wpatrzenia się w siebie, wyłącznie we własne dobro i korzyści - Mt. 6 : 24; 1 Tym. 6 : 10; Hebr. 13 : 5. Prowadzi to do bezduszności i chciwości - Mt. 13 : 15; Łuk. 16 : 14. Rezultatem jest czerpanie korzyści z pobożności ( 1 Tym. 6 : 5 ). Jest to dosyć częste zjawisko, którym się charakteryzują fałszywi pasterze. 

Często też ta bezduszność wynika z przerostu formy nad treścią w wielbieniu Boga. Pismo Święte mówi, że " litera zabija, duch zaś ożywia " - 2 Kor. 3 : 6. Skoncentrowanie się na literze Prawa powoduje często zatracenie tego co istotne, uwikłanie się w przepisy, które aby przestrzegać w doskonały sposób ( co jest niemożliwością ) wymagają utworzenia kolejnych przepisów, i tak w nieskończoność ( Iz. 28 : 9 - 10 ). Takie zjawisko faryzeizmu można zaobserwować w różnych ugrupowaniach religijnych i sektach. 

Im więcej tych przepisów tym większy zanik miłości, radości i miłosierdzia,  a więc kompletny brak świętego ducha Bożego i jego darów.

 

Tymczasem Mesjasz Jehoszua ( gr. Jezus )  odznaczał się wyjątkowym miłosierdziem. Żył duchem i kierował się sercem. Polecił on swoim naśladowcom : " Bądźcie miłosierni jako i Ojciec wasz miłosierny jest ! " - Łuk. 6 : 36. Uczniowie więc mieli stać się  " naśladowcami Boga " - Ef. 5 : 1 .

Uczniowie wiedzieli o tym, bo już psalmista wychwalał Boga śpiewając : " Łaskawy i miłosierny ( רַחוּם - czyt. rahum ) jest JEHOWAH - nieskory do gniewu i wielka życzliwość Jego. Dobry jest JEHOWAH dla wszystkich, a miłosierdzie Jego nad wszystkimi dziełami Jego. " - Psalm 145 : 8 - 9.

2 Koryntian 1 : 3 mówi, że Najwyższy jest " Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. " Miłosierdzie wiąże się ściśle z wrażliwością, chęcią wczuwania się w czyjeś położenie i litością okazywaną cierpiącemu. Takie wspaniałomyślne zmiłowanie się wypływa ze współczucia. Tą zależność widać w czasowniku רחם występującym w księdze Izajasza 49 : 15, gdzie napisano o osesku nad którym lituje się ( רַחֵ֖ם - rahem ) matka. To uczucie kochającej i czułej matki okazującej miłosierdzie ( רַחוּם - czyt. rahum ) swemu dopiero co narodzonemu dziecku, owocu łona ( רֶחֶם - rehem ), choć rzadko się to zdarza - może jednak zawieść. W przeciwieństwie do tego Bóg nigdy nie zapomni o swych dzieciach. 

Stąd też w liście do Efezjan 2 : 4 napisano, że jest bogaty w miłosierdzie.W tekście greckim z kolei słowo     ἔλεος - miłosierdzie, litość, zmiłowanie, powiązano ze słowem ἀγάπη - miłość ( por. 1 Kor. 13 : 1- 13 ). Tylko bowiem Bóg, który jest miłością ( 1 Jana 4 : 8 ) może okazać miłosierdzie. 

Wspaniały przykład okazywania miłosierdzia dał Mesjasz, który doskonale naśladował Niebiańskiego Ojca, gdy dwóch niewidomych błagało go o litość, zdjęty współczuciem przywrócił im wzrok - Mt. 20 : 30 - 34. Kierując się miłosierdziem dokonał też wiele cudów, uzdrawiał chorych, przynosił ulgę cierpiącym, pocieszał strapionych, uwalniał od wszelkiego grzechu i zniewolenia tych, którym pomimo dobrej woli brakowało sił.

Uczył też swoich uczniów na czym polega miłosierdzie. Przykładem tego jest słynna Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - Łuk. 10 : 29 - 37. 

 

Największym dowodem miłosierdzia Chrystusa było złożenie własnego życia w ofierze za grzesznych ludzi - Rzym. 5 : 6 - 8. Chociaż był doskonałym Synem Najwyższego, ponieważ doświadczył cierpienia mógł współczuć tym, którzy nie mają rozeznania i błądzą. Dlatego jako doskonały arcykapłan może okazać miłosierdzie żałującym za grzechy i może wstawiać się za nimi do Boga - Hebr. 4 : 14 - 16; 1 Jana 2 : 1 - 2. W tym wypadku  " miłosierdzie góruje nad sądem " - Jakuba 2 : 13. Ale jednocześnie jest też ostrzeżenie dla tych, którzy lekceważą miłosierdzie Boże " nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. " Kto odrzuca miłosierdzie Boże nie może liczyć, że będzie mu kiedyś okazane.

 

Zatem  " szczęśliwi miłosierni, albowiem " - jak powiedział Mesjasz - " oni miłosierdzia dostąpią " - Mt. 5 : 7. Warto więc odzwierciedlać w swoim postępowaniu ten przymiot, którym wyróżniał się Mesjasz odzwierciedlający w sobie dobroć, wspaniałomyślność i miłosierdzie Ojca Niebiańskiego. JEHOWAH jest Bogiem sprawiedliwym i nie toleruje żadnego zła, ale potrafi też okazać miłosierdzie grzesznikom i przebaczyć im popełnione winy, jeśli szczerze żałują za popełnione grzechy.

Ludzie powinni być wdzięczni, że JEHOWAH jest miłosierny i chcąc dostąpić miłosierdzia powinni wiernie naśladować Chrystusa, który wielokrotnie dawał przykład jak okazywać miłosierdzie różnym ludziom

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona