2012-11-09 11:54

Czy wolno tworzyć podobizny i obrazy ducha świętego ?

 

 

Nigdzie w Piśmie Świętym nie zostało napisane by duch święty stał się gołębiem. W  Ewangelii Mateusza 3 : 16 napisano m.in. : καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν [καὶ] ἐρχόμενον ἐπ' αὐτόν co znaczy " i oto zostały otwarte mu niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępujacego JAKBY gołąb i przychodzącego na niego. "

Podobna myśl została wyrażona w Ewangelii Marka 1 : 10  εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν t.zn. " ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha JAK gołąb zstępującego na niego. " 

 

Podobną też myśl widać w Ewangelii Jana 1 : 32 τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν tj. " ujrzałem ducha zstępującego JAK gołąb z nieba i pozostał na nim. "

 

W trzech więc Ewangeliach widać, że porównanie dotyczy sposobu spłynięcia na Jezusa ( hebr. Jehoszuę ) świętego ducha Bożego. Wersety te nie świadczą o tym, że duch Boży stał się gołębiem.

 

Natomiast w Ewangelii Łukasza 3 : 22 napisano καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν  " i zstąpił duch święty w dostrzeżeniu cielesnym JAK gołąb na niego. "

Ten ostatni werset bez uwzględnienia trzech pozostałych mógłby wprowadzić w pewne zamieszanie zwłaszcza jeśli wyrażenie σωματικῷ εἴδει przetłumaczy się w sposób ogólnie stosowany bez większego zastanowienia. Popularne tłumaczenia oddają to wyrażenie " w postaci cielesnej " chociaż następne słowo ὡς  ( JAK ) wyraźnie sugeruje nie wygląd, lecz sposób. Można by to wtedy więc rozumieć, że tak jak gołąb widziany w postaci cielesnej zstępuje z góry tak duch Boży zstąpił na Jezusa ( hebr. Jehoszua ).

Gdy jednak uwzględni się inne jeszcze znaczenia słowa εἴδει możliwe są inne tłumaczenia, które są bardziej zgodne z wypowiedziami trzech poprzednich Ewangelii. 

 

Zstąpienie ducha świętego na Jezusa ( hebr. Jehoszuę ) przyrównane do zlotu gołębia sprawiło że przyjęło się wśród ludzi przekonanie jakoby gołąb był symbolem ducha świętego. Jednakże takiego poglądu nie ma w Piśmie Świętym. Porównanie ze sobą dwóch rzeczy lub cech nie świadczy, że jedna jest symbolem drugiej lub jedna jest drugą.

Gdy w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie Mesjasza napełnieni zostali duchem świętym  " dały się widzieć im rozdzielające się języki jakby ( gr. ὡσεὶ ) ognia i osiadły na każdym z nich. " - Dz.Ap. 2 : 3 co nie oznacza, że duch święty stał się ogniem. 

W każdym bądź razie nie ma żadnych biblijnych podstaw by malować ducha świętego jako gołębia. Jeśli zaś uwzględni się zakaz tworzenia podobizn Boga wynikający z drugiego Przykazania Dekalogu oraz z 5 Moj. 4 : 15 - 17 będzie zupełnie oczywiste, że czegoś takiego czynić nie należy. 

W 5 Moj. 4 : 15 - 17 napisano jednoznacznie : " i strzeżcie bardzo dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, gdy mówił JEHOWAH do was na Horebie spośród ognia, abyście się nie skazili i nie uczynili sobie rzeźby, ani podobizny jakiegokolwiek obrazu o kształcie mężczyzny czy kobiety, czy o kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy o kształcie jakiegokolwiek ptaka, który lata pod niebem. "

 

Moc Boża jest niewidzialna i wieczna - list do Rzymian 1 : 20 chociaż może sprawiać widzialne zjawiska i skutki. - Ewangelia Łukasza 24 : 49. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, że święty duch Boga Najwyższego jest niewidzialny.

 

—————

Powrót


Kontakt

Biblia-odchwaszczona