2012-10-15 18:21

JEHOWAH jest jedynym Stwórcą niebios i ziemi - księga Izajasza 44 : 24

אָנֹכִ֤י   יְהֹוָה֙   עֹ֣שֶׂה    כֹּ֔ל   נֹטֶ֤ה    שָׁמַ֙יִם֙    לְבַדִּ֔י   רֹקַ֥ע  הָאָ֖רֶץ    מֵי  אִתִּֽי 

" Jam JEHOWAH który uczynił wszystko, który rozpostarł niebiosa sam, który ugruntował ziemię, kto ze mną był wtedy ? " - Izajasz 44 : 24. 

Werset ten świadczy o tym, że JEHOWAH  jest Stwórcą niebios i ziemi i że On sam rozpostarł niebiosa i ugruntował ziemię. Podobną myśl spotkać można w Hioba 9 : 8. Napisano tam m. in. נֹטֶה שָׁמַיִם לְבַדּוֹ - " On sam rozpościera niebiosa. "

Wszystkie istoty żyjące zostały stworzone według swojego rodzaju - Genesis 1 : 21, 24. Nie było więc przeobrażania się jednego rodzaju w drugi - jak to sugeruje ewolucjonizm. Człowiek został bezposrednio stworzony przez Boga - Genesis 1 : 27;  2 : 7. Potwierdza to Mesjasz - Ewangelia Mateusza 19 : 4.

 

Niekiedy niedouczeni ludzie wysuwają tezę, że Bóg określony po hebrajsku słowem Elohim mówiący o stworzeniu ludzi ( Genesis 1 : 27 ) to w gruncie rzeczy Bogowie, gdyż jest to liczba mnoga. Ale 5 Mojżeszowa 6 : 4 wyraźnie mówi,  że Elohim jest had - co znaczy po hebrajsku jeden, pojedynczy. Podane jest w tym wersecie Imię Święte - JEHOWAH, którym jest nazwany Elohim czyli Bóg. W tym jak i w innych miejscach tekstu hebrajskiego użyto pluralis majestatis ( łac. maiestatis ) - czyli t.zw. ' liczby mnogiej  majestatu '. Użycie liczby mnogiej zamiast pojedynczej miało  na celu podkreślenie godności, dostojeństwa Boga. Stosowano to również w odniesieniu do władcy oraz przez władców w odniesieniu do siebie. W Piśmie Świętym nie ma politeizmu. Przetłumaczenie więc słowa " Elohim " na  " Bogowie  " w Genesis 1 : 27 jest błędem.

Błąd ten łatwo można zdemaskować odwołując się do komentarza Mesjasza  jaki zanotowano w języku greckim w Ewangelii Mateusza 19 : 4 - 6. Powołanie do istnienia pierwszej pary ludzkiej zostało tam opisane jako dzieło Stwórcy - gr. ο Κτισας ( ho Ktisas ) w liczbie pojedynczej. Zostali powołani do wspólnego życia i jedności przez Boga - gr. ο Θεος ( ho Theos ) - w liczbie pojedynczej. A więc w języku greckim nie użyto w tych miejscach słowa " Bogowie " co z pewnością by się stało, gdyby to Bogowie stwarzali pierwszą parę ludzką. 

 

Inny jeszcze błędny pogląd polega na sugerowaniu, że użyte Imię Boże wraz z tytułem Elohim w liczbie mnogiej np. w Genesis 2 : 7 świadczy o istnieniu trójcy. Ale taki pogląd jest również całkowicie błędny. 

Po pierwsze gdyby rozpatrywać samo słowo Elohim jako rzeczownik w liczbie mnogiej, to niby dlaczego miałoby ono oznaczać liczbę trzy a nie np. cztery lub nawet tysiąc i więcej ?  Nic na to nie wskazuje !  A po drugie - gdyby słowo Elohim w tym tekście biblijnym implikowało trzy osoby jak chcieliby to widzieć propagatorzy trynitaryzmu, to wówczas należałoby powiedzieć, że Mojżesz też był trójcą osób, gdyż nazwany jest  " Elohim  " w księdze Wyjścia 7 : 1. Zwolennicy trynitaryzmu lubią powoływać się na Psalm 45 : 7 odnosząc te słowa do Chrystusa i błędnie sugerując, że jest on w tym miejscu nazwany Bogiem co ma cytować list do Hebrajczyków 1 : 8. Ale idąc ich tokiem rozumowania dochodzi się do paradoksu, gdyż w Psalmie 45 : 7 użyto słowa  " Elohim " - a to przy takim sposobie rozumowania wskazywałoby, że Chrystus był więcej niż jedną osobą tym bardziej, że Bóg powiedział do niego te słowa - Hebr. 1 : 8.  

Taki pogląd byłby całkowitym nieporozumieniem i niedorzecznością. 

 

Pomimo tych oczywistych faktów biblijnych wielu ludzi uwierzyło w kłamstwa teorii ewolucji. Aby je zdemaskować warto się im bliżej przyjrzeć. 

—————

Powrót


Ewolucjonizm - oszustwem II część

2012-10-23 21:59

Argumenty z różnych nauk przeciw ewolucji.

  Warto przypatrzeć się najpierw teorii ewolucji z punktu widzenia logiki i metodologii nauk.   Warto przypatrzeć się najpierw teorii ewolucji z punktu widzenia logiki i metodologii nauk.  Teoria ewolucji jak każda teoria nauk przyrodniczych stanowi pewną całość uogólnień otrzymanych...

Czytaj dalej

—————


Kontakt

Biblia-odchwaszczona